Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Altenburg & Wymenga (Ecologisch Onderzoek) over toekomstbestendig waterbeheer en regionale aanpassingen in het Friese veenweidelandschap.

Het huidige landgebruik en waterbeheer in het Friese veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Voortdurende veenbodemdaling, CO2-uitstoot, beperkte mogelijkheden voor waterberging en verlies van biodiversiteit vragen om adaptatie. Het koppelen van geïsoleerde polders aan het boezemstelsel kan leiden tot zowel een veerkrachtiger watersysteem als een duurzamer landgebruik.

In Noordoost-Friesland is het programma Better Wetter ontwikkeld, om kennis te ontwikkelen over innovatieve vormen van landgebruik, zoals natte teelt, en een start te maken met regionale transitie.

Lees hier het hele artikel dat in het vakblad Landschap is gepubliceerd.