Symposium Better Wetter 29 maart

Op donderdag 29 maart wordt in Leeuwarden het symposium Better Wetter georganiseerd.

Om het bodem- en waterbeheer in Noordoost Fryslân toekomstbestendiger te maken werken verschillende regionale organisaties samen in het programma Better Wetter. Van Hall Larenstein heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar meer duurzame vormen van (agrarisch) waterbeheer in het veenweidegebied van Noordoost Fryslân. De achtergrond, uitdagingen en onderzoeksresultaten vormen de rode draad binnen het symposium, waarvoor een aantal boeiende sprekers naar Leeuwarden komen.

Het belooft een interessante en interactieve dag te worden.

Diverse workshops
Op 29 maart zijn er diverse workshops. Hieronder volgt een kort overzicht.

 

  • Flexibel peilbeheer: ook goed voor de waterkwaliteit?

Flexibel peilbeheer, zoals dat nu in Better Wetter wordt verkend, heeft effecten op de waterkwaliteit. In deze workshop staat de impact van flexibel peilbeheer op de waterkwaliteit in veenweidegebieden centraal. Zijn de effecten overwegend positief? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Wat weten we al, en wat nog niet? En wat zijn de uitgangspunten bij het waterschap m.b.t waterkwaliteit? In deze workshop presenteren en bediscussiëren we de huidige kennis en onzekerheden, en de keuzes voor waterkwaliteitsbeheer in de praktijk. Inleidende presentaties van Jeroen Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen) en Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân).

(Contactpersonen: Peter van der Maas (VHL) en Jan Roelsma)

  • Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; meer neerslag in kortere tijd en langere droge perioden. Dit heeft invloed op het landelijk en stedelijk gebied. In deze sessie gaan we in op wateroverlast en hittestress in stedelijk gebied en kijken we kort naar landelijk gebied. Wij gaan in op de stresstestkaarten, ervaren overlast en een doorkijk naar oplossingsrichtingen. Verder zijn wij benieuwd naar uw mening.

(Contactpersonen: Jeroen Lasonder (TAUW) en Doutsen Krol (Hanze Hogeschool)

  • Natte Teelt

De workshop natte teelt bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte zullen Jasper en Ivan ingaan op de aanleg van de teeltbedden, de groeicondities en hoe groot de biomassaproductie is bij de huidige experimenten in het Bûtefjild. In het tweede gedeelte gaan ze met de deelnemers op een interactieve manier onderzoeken hoe lisdoddeteelt vanuit het experiment-stadium naar een volwaardige teeltoptie verplaatst kan worden? En wat zijn de mogelijkheden voor het mechaniseren van de teelt?

(Contactpersonen: Jasper van Belle (VHL) en Ivan Mettrop (Altenburg & Wymenga)

  • Ketenontwikkeling regionale economie

Om meerdere redenen zullen de komende jaren honderden hectare grond vernat moeten worden.  Productie binnen de reguliere landbouw is dan niet meer mogelijk. Maar het onbeperkt uitbreiden van natuurbeheer is financieel ook niet altijd mogelijk. Zou het mogelijk zijn nieuwe producties op natte grond mogelijk te maken? En wat kunnen we dan met de producten die geoogst worden? Er zijn interessante toepassingen van bijvoorbeeld lisdodde mogelijk, maar ontwikkelaars zijn terughoudend omdat er nog weinig lisdodde beschikbaar is. Hoe doorbreken we deze stagnatie, hoe kunnen we productketens vormen en wie kunnen de eerste stappen zetten?  Deze vragen en de antwoorden bespreken we tijdens de workshop.

(Contactpersonen: Rianne Vos (Nordwin college) Frans Debets (Debets B.V.))

 

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het programma in de uitnodiging van het symposium Better Wetter.