Uitnodiging Digitale Groenlunch: maandag 28 september 12.00 – 13.00 uur

Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen: verdienmodel of utopie?

Sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga en projectleider Better Wetter)
  • Frank Lenssinck (Directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie centrum tevens innovatiemanager Dairy Campus)


Er is momenteel heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden.

Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn.

Meer informatie en opgave kunt u hier vinden.