Natte landbouw

In dit onderdeel staat de natte landbouw centraal. Gewassen worden onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als grondstof voor toepassingen met goede marktkansen. Hierdoor ontstaan alternatieve verdienmogelijkheden in hoogwatergebieden die bijdragen aan klimaatadaptatie door regionale sociaal-economische ontwikkeling. Doordat het plantaardig materiaal betreft, gaat het tegelijk om het ontwikkelen van hernieuwbare grondstoffen voor een circulaire economie. Het betreft het doorontwikkelen van bestaande kansen en verkennen van nieuwe grondstoffen, producten en businesscases. Voor lisdodde worden kansrijke toepassingen doorontwikkeld; voor veenmos, cranberries,  azolla en andere gewassen gaat het om verkennen en ontwikkelen van teelt en toepassingen.

Door het product te verknopen met het regionale verhaal en de wisselwerking met klimaatadaptatie wordt via de markt aansluiting gezocht bij het publiek en consumenten voor draagvlak en afzet.

Het innovatieve karakter zit in het ontwikkelen van verdienmogelijkheden uit gewassen die groeien onder zeer natte omstandigheden waardoor mogelijkheden ontstaan voor sociaaleconomische ontwikkeling bij (ruimtelijke) klimaatadaptatie. Doordat de gewassen hernieuwbare grondstoffen leveren, wordt bovendien een impuls gegeven aan een circulaire economie.

Activiteiten

Fase 1 resulteerde in vier toepassingen van lisdodde met marktkansen. Deze worden verder ontwikkeld tot concrete producten, businesscases, productie en afzetkanalen. Ook de teelt wordt doorontwikkeld met winning in natuurgebied en toepassing op boerenland op de laagste plekken (overhoeken, sloten). Ook de veenmosteelt in natuurgebied worden opgeschaald en technisch doorontwikkeld. Toepassingsmogelijkheden, businesscases, productie en afzet zijn verder ontwikkeld. Er zijn experimenten gestart met andere kansrijke teelten als cranberries en Azolla. Er zijn goede afzetmogelijkheden voor cranberries als superfood en met het eiwitrijke Azolla als veevoer worden aangesloten op de landbouw. Bij het Brûsplak (Longitude: 5.970404 Latitude: 53.246150) zijn teeltbedden ingericht voor demonstratie. Er is een programma opgezet om het (regionale) publiek via producten uit regionale natte teelten te betrekken bij klimaatadaptatie. Rond de producten is een verhaal verteld over de regionale (klimaat)problematiek zodat ze voor het publiek en consumenten herkenbaar worden.

Deelprojecten

  1. Lisdoddeproductie in natte gebieden: teelt, oogst en grondstoffen, gebruik als helofytenfilter
  2. Lisdoddetoepassing – ontwikkeling waardeketen, productontwikkeling, productie
  3. Inpassing in veenweiden (sloten), natuurgebieden en overige locaties
  4. Veenmosteelt: combi met cranberries, biodiversiteit, businesscases
  5. Onderzoek ander teelten: Azolla, veenmos & cranberries, andere gewassen
  6. Ontwikkelen van een lisdodde/paludi – verhaal & cultuur