Opvang hoosbuien in gebouwde omgeving

In dit project komen primair de twee volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoosbui bestendige gemeenten
  • Mogelijkheden voor waterberging op daken (moerasdaken)

In dit project wordt een gecombineerde aanpak ontwikkeld voor het opvangen van hoosbuien door wateropvang met moerasdaken, meer infiltratie van regenwater binnen de bebouwde kom en waterberging binnen en buiten de bebouwde kom.

Het innovatieve karakter zit in het ontwikkelen van moerasdaken voor waterretentie en de gecombineerde aanpak van retentie en berging binnen de bebouwde kom.

Activiteiten

Er worden typen moerasdaken ontwikkeld die effectief en betaalbaar zijn, door onderzoek naar watervasthoudend vermogen van planten, hechting van de planten aan verschillende soorten ondergrond en naar gewichtsbeperking. De Brûsplak vormt een testlocatie (Longitude: 5.970404 Latitude: 53.246150). Door hoveniers worden groene, onderhoudsvrij vormen van tuinonderhoud ontwikkeld. Er wordt onderzocht wat de opvangcapaciteit bij hoosbuien is van een bebouwde kom met verschillende aandelen moerasdaken en groene tuinen, op grond waarvan aanpassing van rioolcapaciteit en benodigde aanvullende bergingscapaciteit in en aangrenzend aan de bebouwde kom kan worden bepaald. In een pilot wordt deze gecombineerde aanpak in een gemeente in Noordoost-Fryslân uitgeprobeerd.