Veenmos

Projectomschrijving:

We zoeken in Better Wetter naar innovatieve vormen van werken in natte veenweiden, voor het Actieprogramma aansluitend bij natte teelten waarbij het accent ligt op het stoppen van maaivelddaling en stimulering van veenopbouw. Tegelijkertijd wordt met een hoger peil ook de emissie van CO2 tegengegaan. Als opmaat wordt gestart met een proef met de teelt van veenmos in natte veenweiden.

Betrokken partijen:
Altenburg & Wymenga, Studio Tjeerd Veenhoven, Alle Pilat, Hendrik Wester

Locatie:
Locaties in en nabij de Alde Feanen en in het Bûtenfjild, deels ook in natuurgebieden, in de regio Noordoost Fryslân.

Wat er verder nog te weten valt:
We sluiten aan op de kennis en initiatieven van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Valuta voor

Veen initiatief van de Friese Milieu Federatie en de Noardlike Fryske Wâlden. Door voort te bouwen op de kennis die elders is opgedaan (ten aanzien van de wijze van aanleg en eisen van teeltbedden en waterhuishouding), leggen we in deze fase de nadruk op realisatie van enkele proefvelden en het verkennen van de mogelijkheden tot vermarkting. We zullen daarbij de samenwerking met andere marktverkenning zoeken (Noord-Holland).